Войти

Дугоналар чойлаша
бошладилар,Лоланинг ку'зи
дугонасининг
бармокларидаги
узуклардан
узилмас,Асалнинг хар
гапирганда боши
сараклаб,кулогидаги
сиргалари Лоланинг ку'зига
у'згача жило берар эди.
Асал Россиядаги ишини
мактаб кетди,магазиндаги
сотиладиган егуликларни
гапирганда Лола ютиниб
куяр эди. Хуллас
мактовлардан "Асалнинг
ог'зи ку'пириб кетди"-десак
ишонмаслигингиз мумкин
лекин Асалнинг гапларидан
"Лоланинг кулоклари
терлаб кетди"-десак хеч
муболаг'асиз
ишонайверинг.-Дугон мен
кийналдим:-деган Лоланинг
гапига бир бир караган
дугона "Пул бериб турайми"-деб суради. Пулдан эмас,дугон нимага
тушунмайсан,10 йил булди
ахир эрсизман.Булди
Асалга ортикча тушунтириб
утиришни кераги йук,Асал
хамма-хаммасини тушунди.-Булди мен билан
кетасан,эрни бари
Россияда:-деган Асал
телефонидан кимгадир
гудок ташлади. Хозир
кайтиб чикади деб,Лола
мен билан кетсанг
ишлайсан,биринг икки
булади,асосийси Эрлик
буласан,хеч ким
билиайди,билганда
нима,сени гап суз
киладиганлар качон сенга
битта нонни беминнат
бериб
куйишган.Биласанми
бурини хох урмонда
кур,хох уйингда бок
барибир у бури,йирткич
хисобланади,еса еки емаса
доим ог'зи к,он хисобланади.Гап узингда
бир эркакни махкам
ушласанг,пули хам
сеники,махкамрок турсанг
анча вактгача узи хам
сеники.Телефон жиринглаб
колди,салом-алик
килингач-Бек мен
кайтадиган булганимда
икки кишига пул
юборасиз,биз икки
кишимиз:-деб ким биландир
хангома ясаган Асал викор
билан керилиб куйди."Ку'лимдан келармикан"-деган дугонасига
Караганда Асал "Келади
кулингдан,нима ёш боламисан,бир марта
яхшилаб ухшатиб куйсанг
булди олам гулистон,пули
бор эркак атрофингда
эгасидан нон сураган
кучукдай эшилиб туради"-деб маслахатлар бера
бошлади.Асалнинг
бошкача йулларини ургата
бошлаганида Лола утирган
жойида бесарамжон булиб
бир икки кимирлаб куйди.
Маслахат пишди,20 кунда
кетадиган булишди. Асал
уз фойдасини уйлар,еш
келишган,асосийси 10
йилдан буен ёлгиз
яшаетган дугонасини
тезрок "САУНА"га ишга
киргизиб куйиб беш-олти
су'млик бу'либ колиш,энг
асосийси шундай жойдан
Лоланинг тилини бир умрга
кисиб куйиш эди. Озрок
пул сарф килса хаммаси
жойида булади,асосийси
Лоланинг биринчи
мухаббат учрашувини
видео тасмага ёздириб
олса байрок Асалга у'тади.
20 кунни эшитиб Лоланинг
уйкуси кочди,ку'зини юмди
дегунча дугонаси топиб
берадиган эркак ку'з
олдида намоён бу'лар,ку'зи
билан ку'рмаган эркак
билан пинхона
сухбатлар,эх 20 кунни
ичида Лола -деганлари бир
неча к,он босимни
туширадиган дориларни
ичиб юбормади-
дейсиз.Тушларини
гапирманг хали,Асал
самолётга билет олишга
жу'нади. Сахарда
ДОМОДЕДОВОда Асалнинг
Кашкадарёлик эри кутиб
оладиган булди. Шахсан
узим Россиянинг куп
шахарларида булдим,куп
одамлар билан хамсухбат
булганман,нимагадир
купчилик Россиядаги
аелларнинг эрлари
Кашкадарелик
булишади.Кашкадареда
хамма угил тугса
керакда,ундай десангиз
уша угилни тугиш учун хам
аел керакку.Аэропортдан
чикишган дугоналар
атрофга бир караб
олишди,Асал деганлари
бир эркак билан узок
кучоклашиб су'рашди.-Яхши
келдингми ёки тинчмисиз-
дейиш йук,факат "жоним,асалим"-деган су'злар.Худди
Москвада булардан бошка
одам йукдай,эркакнику
тушунса бу'лади,Асал хам
дугонасини тушунса
булармиди? 10 йиллик
ёлгиз аелнинг ёнида бу
реклама шарт эмас
эдида.Лоланинг кулини
махкам ушлаб су'рашган
эркак,астагина "Асал"деб
куйди. Лоланинг ку'злари
худди учрашувга чиккан
кизга куёв бола ма'кул
келгандек порлаб куйди.


2-qism
.Асал хак,ида к,иск.ача маълумот,дугоналарнинг бошидаги учрашуви...
ДИККАТ-ДИККАТ,АДЛЕР-
ФАРГ'ОНА ЙУ'НАЛИШИДАГИ
САМОЛЁТ КЕЛИБ КУ'НДИ.
ЛОЛА ШОШИЛИБ КУТИБ
ОЛИШ ЗАЛИ ТОМОНГА БОРА
БОШЛАДИ. БУГУН
ДУГОНАСИНИ КУТИБ
ОЛМОКЧИ. ДУГОНАСИ НЕЧА
КУНДАН БУЁН САЙТДА
ТАЙИНЛАЙДИ. БИРОЗ У'ТИБ
КУ'РИНГАН ДУГОНАСИ ТОМОН
ШОШИЛДИ. -БОРМИСАН
АСАЛ:- ДЕЯ КУЧОГИНИ ОЧДИ.
ДУГОНАЛАР БИР-
БИРЛАРИНИ КУЧОКЛАШГАН
КУЙИ БИРОЗ ТУРИБ
КОЛИШДИ.АСАЛ БИР НЕЧА
ЙИЛДИРКИ РОССИЯНИНГ
СОЧИ ШАХРИДА ИШЛАЙДИ.
ОЛДИНГИ АСАЛ ЭМАС,КИМ
НИМА ИШ БУЮРСА БАЖАРИБ
КЕТАДИГАН АСАЛ
ЭМАС,КАЕРДА КАНДАЙ ИШ
УЧРАСА ЕКИ ПОЛ ЮВИШ,УЙ
ЙИГИШТИРИШ,КАРИЯЛАРГА
КАРАЙДИГАН АСАЛ
ЭМАС,БАЛКИ УШАНДАЙ
ИШЛАРНИ ТОПИБ ОДАМ
ИШЛАТАДИГАН АСАЛ
БУ'ЛГАН ЭДИ. ОСОНМИ СИЗГА
РОССИЯДА 10- ЙИЛДАН БУЁН
ЮРИШ...ДУГОНАЛАР
СУМКАЛАРНИ КУ'ТАРИШИБ
КУТИБ ТУРГАН МАШИНА
ТОМОНГА БОРА
БОШЛАДИЛАР.МАШИНАГА
УТИРИШГАЧ ХАЙДОВЧИГА
МАНЗИЛНИ АЙТГАН
АСАЛ-АКАЖОН КАНДАЙСИЗ:-
ДЕБ ХАЙДОВЧИНИ ГАПГА
СОЛА БОШЛАДИ. АСАЛ 19-
ЁШИДА КЕЛИН БУ'ЛДИ,3 ЙИЛ
КАТТА ОЪИЛАДА
ЯШАДИ.КАЙСИ ГУ'РДАНАМ
АММАСИ МЕХМОН БУ'ЛИБ
КЕЛДИЮ АСАЛНИНГ
ПАЙТАВАСИГА. КУРТ ТУШДИ.
ТУРСА ХАМ У'ТИРСА ХАМ
ХАЁЛИ ФИКРИ РОССИЯ
БУ'ЛИБ КОЛДИ. РОССИЯ
ТУ'ГРИСИДА КУ'П
ТОРТИШУВЛАР БУ'ЛИБ У'ТДИ.
ХАММА БИР ТОМОН АСАЛ
БИР ТОМОН БУ'ЛДИ. ВАКТИ
КЕЛСА ЭРИ БИЛАН ГАП
ТАЛАШДИ.-ИШЁКМАС:-ДЕДИ,ОДАМЛАРГА У'ХШАБ
ПУЛ ТОПМАЙСАН:-ДЕДИ,ЭРТАГА ОЧИМИЗДАН
У'ЛАМИЗ:- ДЕДИ.ЭХ НИМАЛАР-ДЕМАДИ ДЕЙСИЗ,ЖОНИДАН
У'ТИБ КЕТГАН КУНЛАРИ
ЭРИНИ БЕМАЛОЛ УЧ
ХАРФЛИКДА АЙБЛАБ
ЮБОРДИ." РУ'ЗГ'ОРИНИ
БОШКА КИЛИБ КУЙСАК
ТИНЧИБ КЕТСА КЕРАК"-ДЕГАН
КАЙИНОНАСИ БОШКА ХОВЛИ
СОТИБ ОЛИБ,АЛОХИДА
КИЛИБ ЧИКАРИБ КУЙДИ.
КАЙИНОНА ХУДДИ ШУ
ЖОЙДА
АДАШДИ,АДАШГАНДА ХАМ
КАТТИК АДАШДИ.ИККИ
БОЛАЛИК БУ'ЛИБ ЕШИ 22-ГА
ТУ'ЛГАН АСАЛ,ХАКИКИЙ АСАЛ
БУ'ЛДИ. ЭР ИШГА
КЕТАР,ГОХО КЕЧКИ СМЕНАДА
КОЛАР,МАХАЛЛАДА
АСАЛМИСАН АСАЛ
БУЛГАН,АСАЛНИНГ
ЭШИГИДА НЕЧА БИР
ЙИГИТЛАР КАСАЛ БУЛДИ.ОХ
УРГАНЛАР НЕЧА БУЛДИ,ВОХ
УРГАНЛАР НЕЧА
БУЛДИ,ХАММАСИНИНГ
ДАРДИГА БИРГИНА АСАЛ
МАЛХАМ БУЛДИ.МАХАЛЛАДА
ТИНЧЛИК БУ'ЛМАЙ
КОЛДИ,КУПЧИЛИК БУ'З
У'Г'ИЛЛАРИНИ АСАЛНИНГ
ЭШИГИДАН ОЛИБ КЕТАР
БУ'ЛДИ. ЭРИГА ХАМ ЕТИБ
БОРДИ,ЖАНЖАЛ
БОШЛАНДИ,ЭРКАКМИСАН
БЕР ЖАВОБИМНИ ... АСАЛ ЭРГА ТИК
БОКДИ. У'ЛАДИГАН ХУ'КИЗ
БОЛТАДАН ТОЙМАС-ДЕЙИШАДИКУ.ЭР ХАМ
МАРДЛИК КИЛДИ,СЕНГА
ЖАВОБ УЧ .....САН ДЕБ
ЮБОРДИ.-ЭНДИ СЕНГА КАТТА
КУ'ЧА:-ДЕГАН АСАЛ,ЭРГА
ДАРВОЗАНИ КУ'РСАТДИ. ЭР
ЯНА МАРДЛИК КИЛДИ.
ХОВЛИДАН ЧИКИШДА
ОРТИГА КАРАБ ХАМ
КУЙМАДИ. КАТТАЛАР У'РТАГА
ТУШИШДИ."ИККИ
ФАРЗАНДНИНГ ХУРМАТИНИ
КИЛИНГЛАР"-ДЕБ НАСИХАТ
КИЛИШДИ.ХОВЛИГА
КАРИНДОШЛАР
ЙИГИЛИШГАН,БИР
МУРОСАГА
КЕЛИШМОКЧИ,ОХИРГИ СУ'З
СИЗГА ДЕГАНДЕК ОХИРГИ
ХУЛОСАНИ АСАЛ АЙТДИ.-ЗОР
ЭМАСМАН УГЛИНГНИНГ.......ГА,ХОХЛАСАМ
КУ'ЧА ТУ'ЛА,УЙЛАНМАГАН
ЙИГИТГА ТЕГАМАН.МАСЛАХАТ
ПИШДИ,БИТИМЧИЛАР УЙ-
УЙЛАРИГА ЖИМГИНА
КАЙТИШДИ. ТУ'Г'РИ
АСАЛНИНГ ОТАСИ ЖИМ
КЕТМАДИ"У'ЛСАМ У'ЛИГИМГА
БОРМАГИН,СЕНДЕК КИЗИМ
ЙУК"-ДЕБ УРНИДАН ТУРДИ.
АСАЛ АММАЖОНГА СМС ЁЗДИ.-КАЧОН
КЕЛМОКЧИСАН,ПУЛ
ЮБОРАМАН:-ДЕГАН
АММАЖОН КЕЛАДИГАН
ФОЙДАНИ ЧАМАЛАБ
КУЙДИ.ХУЛЛАС АСАЛНИНГ
БИСМИЛЛОСИ РОССИЯ
БУ'ЛИБ КОЛДИ. ЭХХЕ ШУНГА
ХАМ 10 ЙИЛ
БУЛИБДИ,АММАЖОННИНГ
КУЛИДА МАССАЖИСТКА
БУЛИБ ИШ БОШЛАГАН
АСАЛ,ВАКТИ КЕЛДИ
АММАЖОННИ К,ОН
ЙИГЛАТДИ.БОРИБ БОРИБ
АММАЖОН ИШИДАН
АЖРАДИ.КУ'ЧАДА
КОЛДИ,МИЖОЗСИЗ
КОЛДИ,САУНАДАГИ БАРЧА
ПУЛДОР МИЖОЗЛАР АСАЛ
УЧУН СПОНСОРЛИК КИЛА
БОШЛАДИЛАР. АЙТДИМКУ
ОЛДИНГИ АСАЛ ЭМАС...-ТОГ'А
БИЗНИ АЗИЗ МЕХМОНИМИЗ
БУЛМАЙСИЗМИ:-ДЕГАН АСАЛ
ХАЙДОВЧИНИНГ ЕЛКАСИГА
КУ'ЛИНИ КУ'ЙДИ.БУГУН
СИЗНИ ОЛИБ
КОЛАМАН,У'ЗИМНИНГ
ТОГ'АМ,АСАЛНИНГ У'ЗАЧА К,ИЛИКЛАР К,ИЛАРДИ.ТОГ'А
ХАИ ТАКСИСТ,БЕКОРГА
АЙТИШМАЙДИДА "ТАКСИСТД
АН ЭР КИЛМА-ОФИЦИАНТКАДАН ХОТИН
КИЛМА" ДЕБ.-ОЗРОК У'ТИРИБ
ТУР МЕН ТОГ'АГА ЧОЙ
ДАМЛАБ БЕРАМАН :-ДЕГАН
АСАЛ ТОГАНИ ЕТАКЛАБ
ХОНАСИГА КИРИБ
КЕТДИ. ТОГАНИ
КУЗАТГАН АСАЛГА "ЙУ'ЛКИРАНГ ЁНИНГГА КОЛДИ:- ДЕБ КУЛИБ
КУЙДИ. ДУГОНАСИНИНГ
ИШБИЛАРМОНЛИГИГА
ХАВАСИ КЕЛГАН
ЛОЛА,КАНДАЙ БУ'ЛМАСИН
РОССИЯГА БОРИШГА НИЯТ
КИЛИБ КУЙГАНДИ У'ШАНДАЁК...

3-qism
КВАРТИРАГА ЕТИБ
ЕЕЛИШДИ.-ХА АЙТМОКЧИ
КУТИБ ОЛГАН ЙИГИТ
АНВАРЖОН
БУ'ЛИБ,КАШКАДАРЁЛИК
ЭКАН. КАЙСИДИР ФИРМАДА
ХАЙДОВЧИ БУ'ЛИБ ИШЛАР
ЭКАН. ГАПНИНГ ИНДОЛЛОСИ
АЙТСАК,АСАЛ ХОНИМ БИЛАН
У'РТАЛАРИДА БИТМАС-
ТУГАНМАС ДОСТОН БОР
ЭКАН.4-ЙИЛДАН БУЁН БИР-
БИРЛАРИНИ СИНАШАР
ЭКАН.СИНОВДАН У'ТИШСА
НИКОХГА БОРИШАР ЭКАН.
ДАСТУРХОН ТУЗАЛДИ.
АНВАРЖОН СТОЛ УСТИГА
КОНЯКНИ КУ'ЙДИ.УЧТА
РЮМКАГА КУЯ БОШЛАДИ.-МЕН:-ДЕГАН ЛОЛАГА-ПАРВО
КИЛМА БУ ЕРНИ РОССИЯ-
ДЕЙДИЛАР,ИСМАСАНГ
МАДАНИЯТСИЗ
ДЕЙИШАДИ,ВАКТИ КЕЛСА
100 МИНГ БИЛАН БИТМАГАН
ИШИНГ 100 ГРАММ БИЛАН
БИТАДИ:-ДЕГАН АСАЛ
МА'РУЗА У'КИШГА ТУШДИ.
БИРИНЧИ КАДАХЛАР
БУ'ШАТИЛДИ.КИШЛОКДА "ХОЙ БОЛА МУШУКНИ
КИЙНАМА
КАРГ'АЙДИ,МУСИЧАГА ТОШ
ОТМА КУЛИНГ КАЛТИРОК
БУЛАДИ:-ДЕЙДИГАН
АСАЛ,БИР ЗУМДА ОГ'ЗИДАН
"****" СУКА ДЕГАН СУ'ЗЛАР
ЧИКА БОШЛАДИ.ЛОЛА ХАМ
БИЛАДИ БУНДАЙ СУ'ЗЛАРНИ
АММО АЙТИБ У'РГАНМАГАНДА.ЛОЛА АСТА
ХОНАГА КУ'З ЮГУРТИРДИ.КАТТА
ХОНА,ТЕЛЕВИЗОР,КАТТА
ДИВАН,ШКАФ,ДАСТУРХОН
ЙИГ'ИЛДИ,ЧАРЧАГАНИНИ
БАХОНА КИЛГАН АСАЛ
БИРОЗ УХЛАМОКЧИЛИГИНИ
АЙТДИ.ХОНАНИ У'РТАСИДАН
ПАРДА ТОРТДИЛАР.
ЭМИШКИ ПАРДАНИНГ БУ
ТАРАФИДА ДУГОНАЛАР,У
ТАРАФИДА АНВАРЖОН
УХЛАР ЭМИШ. ЙУ'ЛДАН
КЕЛИШГАНЛИГИ УЧУН ЛОЛА
ЮВИНИШ ХОНАСИГА КИРИБ
КЕТДИ. КАЙТИБ ЧИККАНИДА
ДУГОНАСИНИ КУ'РМАДИ.
ПАРДАНИНГ У ТАРАФИДА,Э
ГАПИРМАЙ,БУ ХОНА 6-ЧИ КАВАТ,КАЕРГА
КОЧАСАН..? ХАЛИГИ БИТТА КИЗ ЭРГА ТЕГСА,40 ТА КИЗ ТУШ КУ'РАРМИШДАН БУ'ЛДИ.ЁСТИКНИ МАХКАМ
ТИШЛАГАН ЛОЛА
НИМАГАДИР КУЛОКЛАРИНИ
БЕРКИТИШНИ УНУТДИ.КЕЧГА ЛОЛА УЧУН
АЛОХИДА КВАРТИРА
ТОПИШДИ.ЛОЛА КУ'ЧИБ
У'ТДИ.БИРОР СОАТЛАРДАН
СУ'НГ ЭШИК ТАКИЛЛАБ
К,У'ЛИДА ПРОДУКТА
КУ'ТАРГАН АНВАРЖОН
ПАЙДО БУ'ЛДИ.ИЧКАРИГА
КИРГАЧ ХЕЧ КАНДАЙ
РУХСАТСИЗ БИРДАНИГА
ЛОЛАГА ЁПИШДИ.ЛОЛАНИНГ АХВОЛИ
УЗИНГИЗГА МА'ЛУМ,ХЕЧ КАНДАЙ КАРШИЛИКСИЗ
ТАСЛИМ БУ'ЛДИ. БУ ХОЛ
УЗОК ДАВОМ ЭТДИ. ЛОЛА
ИШГА ЖОЙЛАШДИ. МАССАЖ
ЙУ'ЛЛАРИНИ УСУЛЛАРИНИ
У'РГАНДИ.МИЖОЗЛАРИ ОРТА
БОШЛАДИ.КУ'З ОЧИБ
КУ'РГАНИ-ДЕГАНДЕК
АНВАРЖОННИ ХАМ
УНУТМАДИ.ЛОЛА ПУЛЛИК
БУ'ЛДИ,ИШЛИК БУ'ЛДИ.
ТУ'Г'РИ ЛОЛА НОШУКУР ЭМАС ЭДИ.ХАР ГАЛ ОЙЛИК
ОЛГАНИДА ИШХОНА
РАХБАРИНИ ДУО
КИЛСА,АНВАРЖОН КЕЛИБ
КЕТГАНИДАН СУ'НГ
АЛБАТТА,РОССИЯ РАХБАРИ
ПУТИН ЖАНОБЛАРИНИ ХАМ
ДУО КИЛИБ КУЯР ЭДИ.ЛОЛАНИНГ НАЗАРИДА ПУТИН КУ'П АЕЛЛАРНИ РОССИЯДА
ЭРЛИК КИЛДИ,ХОТИНЛИК К,ИЛДИ,БАХТИНИ
ТОПИШГА ЁРДАМ БЕРГАН САНАЛАР ЭДИ.ОРАДАН ИККИ
ЙИЛ У'ТДИ. ЛОЛА УЙГА
БОРИБ КЕЛМОКЧИ БУ'ЛДИ.
ВОДИЙДА БИРОВ ЛОЛАНИ
ТАНИМАДИ.ДЖИНСИ
ШИМ,КОФТА,СОЧЛАР
ЗАНГЛАБ КЕТГАНИ
МАЙЛИКУ,БУЙИНГА ЗУ'РГ'А
ТУШАР ЭДИ. МОМОНГ У'РИБ У'ТГАН СОЧ.
ОНАНГ У'РИБ У'ТГАН СОЧ.
У'СИБ ТОВОН ЕТГАНДА.
ЙИГ'ЛАБ-ЙИГ'ЛАБ КЕТГАН
СОЧ.ЛОЛА РОССИЯГА КАЙТДИ.
БОШИДА ДУГОНАСИ У'ЗИ
У'РГАТГАН ЭДИ. БИТТА
ЯХШИЛАБ МЕХР
БЕРСАНГ,ХАР КАНДАЙ ЭРКАК
КУ'ЛИНГДА ТУРАДИ :-ДЕГАН
ЭДИ. ЛОЛА БУ МАСЛАХАТГА
КАТТИК АМАЛ КИЛДИ-ДЕСАК
ХЕЧ АДАШМАЙМИЗУ АММО
У'ЗИ МЕХРГА ЖУДА ЧАНК,ОК,
ЭДИ.ОББО АНВАРЖОН
БИЛАН АСАЛ АРЗИМАГАН
НАРСАДАН УРИШИБ
КОЛИШДИ.АСАЛНИ ОГ'ЗИ
МУЛОЙИМЛИГИНИ
БИЛАМИЗ,АНВАРЖОННИ
ПИШМАГАН У'РИК К,ОК,ИДАН
БОШЛАБ,....НИНГ
ОХИРГИ СОРТИГА ЧИКАРИБ
К,У'ЙДИ.ЭРКАК КИШИ
МИСОЛИ БЕДАНА
БУ'ЛАДИ,КАЕРГА БОРСА ПИТ-
ПИЛДИК:-ДЕЙИЛГАН.АНВАРЖОН
ЛОЛАНИНГ ЁНИГА БУТУНЛАЙ
КУ'ЧИБ БОРИБ ОЛДИ. ЛОЛА
ХАМ УНЧА МУНЧАГА ЖОН
БЕРМАЙДИГАНГА АЙЛАНИБ
УЛГУРГАН ЭДИ. ХАММАСИ
ШУНДАН БОШЛАНДИ.ИККИ
ДУГОНА ХАКИКИЙ
ДУШМАНГА АЙЛАНИШДИ.

4 - qism
АНВАРЖОН ЭНДИ ЛОЛА
БИЛАН ЯШАЙ БОШЛАДИ.
АНВАРЖОННИНГ
МАШИНАСИ
БОР.КИРАКАШЛИК
КИЛАР,КУНЛИК ПУЛНИ
ЛОЛАНИНГ К,У'ЛИГА
ТОПШИРАР ЭДИ. БОШИДА
ДУГОНАСИ АСАЛ
У'РГАТГАНИДЕК ХАММАСИ
ЖОЙИГА ТУШДИ.
АНВАРЖОННИНГ АЙТИШИ
БУЙИЧА "ХАЛИ БИРОРТА
АЕЛДАН БУНЧАЛИК МЕХР- МУХАББАТ КУ'РМАГАН ЭМИШ. ХАЁТ
ДАВОМ ЭТАР,АСАЛ КУ'П
ЖАНЖАЛЛАР КИЛДИ.
БАЙРОК КЕТГАН ЭДИ,АСАЛ
АНВАРЖОННИ К,ИДИРИБ
КЕЛДИ. КЕЛИШДАН МАКСАД
АНВАРЖОН МАШИНА СОТИБ
ОЛАЕТГАНДА КАРЗГА ОЛГАН
400$-НИ СУ'РАШ ЭДИ. БУ'ЛДИ
ЖАНЖАЛ "-БИР ТИЙИН ЙУК:-
ДЕГАН ЛОЛА ЭШИКНИ
ШАРАКЛАТИБ ЁПДИ.-ЛОЛА
ДЕБ ГАП БОШЛАГАН
АСАЛНИНГ КУ'ЗИ
НАМЛАНДИ,КИШЛОКДА
К,ИЙНАЛИБ ЮРГАН
ЭДИНГ,ОЛИБ КЕЛДИМ,ХАТТО
3-ЙИЛДАН БУЕН БИЛЕТ
ПУЛИНИ ХАМ БЕРГАНИНГ
ЙУК,ИНСОФИНГ
БОРМИ,ВАКТИНЧАЛИК
БУ'ЛСА ХАМ ЭРИМНИ ТОРТИБ
ОЛДИНГ,ДУНЕДА ЭРКАК
ЗОТИГА У'Т
ТУШГАНМИДИ:-АСАЛ ЙИГ'ЛАЙ
БОШЛАДИ. ЛОЛА
ВАКТИНЧАЛИК АНВАРЖОНГА
КУ'НГ'ИРОК КИЛДИ. ЕТИБ
КЕЛГАН АНВАРЖОН
ХАКИКАТДАН КАРЗГА ПУЛ
ОЛГАНЛИГИНИ ТАН ОЛДИ.
ЖАНЖАЛ
КУ'ТАРИЛДИ..."КАНДАЙ ОЛГАН
БУ'ЛСАНГ ШУНДАЙ
БЕРАСАН,МЕНДАГИ ПУЛГА
ТЕГИНМАЙСАН"- ДЕГАН
ЛОЛА,КУ'З ОЧИБ ЮМГУНЧА
КЕЧАГИ АСАЛ ТОЙ,ШУ'Х
БОЛА,АЙИМЧАМ БУ'ЛИБ
ТУРГАН АНВАРЖОННИ
ЧУЧКАДАН ОЛИБ БЕГОМОТГА
КАРИНДОШ КИЛИБ
КУЙДИ.-БЕР,МЕНИ У'ЗИМНИ
ПУЛИМДАН БЕР,МЕНИ
ПУЛИМГА ХУЖАЙИН
ЭМАССАН:- ДЕГАН СУ'ЗДАН
ЛОЛА ДЕГАНЛАРИ КУТУРИБ
КЕТДИ.-МЕНГА К,АРА
МАНЖАЛАКИ,ИСКИРТ,СЕНМИ
ХАЛИ ПУЛ
СУ'РАЙДИГАН..? АСАЛ ХАМ БУ'Ш КЕЛМАДИ:-У'ЗИНГЧИ,КИМСАН,
КАЙСИ ФОХИШАДАН
КАМСАН,БИРИНЧИ КЕЛГАН
КУНИНГДАГИ ВИДЕО ТАСВИР
МЕНДА ТУРИБДИ,РАХМАТ
ДЕГИН К,ИШЛОК,К,А
БОРГАНИМДА ХЕЧ КИМГА КУ'РСАТГАНИМ ЙУ'К...ЛОЛА
ДУГОНАСИНИНГ СОЧИГА
ЁПИШДИ,АНВАРЖОН
ЁТОКХОНАГА КИРИБ ПУЛ
КИДИРИШ БИЛАН ОВОРА
ЭДИ. ХУНУК КИЧКИРИКДАН
АНВАРЖОН ОШХОНАГА
ШОШИЛДИ,АСАЛ К,У'ЛИДА
ПИЧОК БИЛАН ТУРАР,ЛОЛА
БИК,ИНИНИ УШЛАБ К,ОНГА
БЕЛАНИБ ЁТАР ЭДИ.
АНВАРЖОН ПИЧОК,НИ
ОЛДИ...-ЭШИТ ЯХШИЛАБ СЕН
БУ ЕРГА КЕЛГАНИНГ ЙУ'К
ТУШУНДИНГМИ,ЭНДИ ТЕЗ
ЖУ'НА:- ДЕБ ЭШИКДАН
АСАЛНИ ЧИКАРИБ ЮБОРДИ.
ТЕЗ ЁРДАМ
КЕЛДИ,АНВАРЖОН К,АМОК,К,А
ОЛИНДИ. 20 КУН
ЖОНЛАНТИРИШДА ЁТГАН
ЛОЛА,ТИЛИНИ
ТИЙМАДИ,ДУГОНАСИНИ ЮЗ-
ХОТИР КИЛМАДИ. ТЕРГОВДА
АНВАРЖОННИНГ
БУЛБУЛДАЙ САЙРАШИ ИШ
БЕРМАДИ,АСАЛ ХАМ
КАМОККА ОЛИНДИ. ЭНГ
ЁМОНИ "ГРУППАВОЙ"- ДЕГАН
АЙБ КУЙИЛА БОШЛАДИ.
ХАКИКАТ КАРОР
ТОПДИ,АСАЛ 6,5-ЙИЛГА
К,АМАЛДИ.АНВАРЖОН
ЛОЛАНИНГ УЙИДАН КЕТИБ
К,ОЛДИ. ЛОЛА КАЙГУРГАНИ
ЙУК,МОСКВАДА КИМ КУ'П-
К,АШК,АДАРЁЛИК КУП,У
БУ'ЛМАСА
БОШКАСИ,ВОДИЙЛИКЛАРНИ
НГ МОСКВАДАГИ ГАПИ
ЭСИМГА ТУШАДИ ДОИМ, БИР
.........НИ
У'ХШАТСАНГИЗ БУ'ЛДИ
К,У'ЛИНГИЗДА
ТУРИБДИ,ЭРКАК КИШИНИ
ЖОН ЖОЙИНИ БИЛИШ
КЕРАК:- ДЕБ КУ'П ГАПИРИШАР
ЭКАН. ХУДДИ
ШУНДАЙ БУ'ЛДИ. ЛОЛА
ТУЗАЛИБ ЧИКДИ,ТУ'Г'РИ
ЖИГАРИ ОЗРОК
ШИКАСТЛАНИБДИ,ОРАДА
ЯХШИЛИК КИЛГАН ДУГОНА
К,АМАЛИБ КЕТДИ.АЗИЗЛАР
ХУЛОСА
У'ЗИНГИЗДАН А ЯНА БИР АЧИНАРЛИСИ ОРАДАН БИРОЗ ВАК,ТЛАР У'ТИБ АСАЛ К,АМОКХОНАДА У'ЗИНИ ОСИБ К,У'ЙИБДИ.АНА СИЗГА БУНДАЙЛАРГА БЕРИЛГАН СТАТЯ...АСАЛНИНГ 2-ФАРЗАНДИ ЭНДИ БАТАМОМ ЁЛГ'ИЗ К,ОЛИБ КЕТИШДИ...ТАМОМ

154

Оставить комментарий


Пожалуйста, авторизуйтесь на сайте любым удобным способом, чтобы оставить комментарийuCoz